17:07 07/03/2012
Trong giai đoạn 2007 - 2010, tốc độ tăng GDP bình quân đạt 12.5%/năm, GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) từ 8,8 triệu đồng/người năm 2007 tăng lên 15,8 triệu đồng/người năm 2010. Tỉ lệ huy động GDP vào ngân sách nhà nước tăng bình quân 18,04%/năm.